Kredyt a pożyczka - czy znaczą to samo?


Często w mowie potocznej kredyt a pożyczka używane są zamiennie i mogłoby się tak wydawać, gdyż sprowadza się głównie do jednego – otrzymania środków finansowych. Jednak z formalnego punku widzenia kredyt i pożyczka nie są tożsame.
Kredyt to umowa dwustronna, w której jedną stroną jest zawsze bank, a drugą konsument bądź przedsię

Umowa o kredyt podlega przepisom ustawy Prawo bankowe i ustawy o kredycie konsumenckim. Według Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.
Często kosztem dodatkowym do kredytu bankowego może być np. konieczność wykupienia ubezpieczenia.
Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

 • - strony umowy
 • - kwotę i walutę kredytu,
 • - cel, na który kredyt został udzielony,
 • - zasady i termin spłaty kredytu,
 • - w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu,
 • - wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,
 • - sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • - zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,
 • - terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,
 • - wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,
 • - warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.
Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.
Pożyczka z kolei jest to czynność polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną, bądź instytucję, określonej sumy pieniędzy (bądź określonych przedmiotów) pożyczkobiorcy.
Przedmiot pożyczki nie może należeć do osób trzecich, a był własnością pożyczkodawcy, jest to warunek.
Umowa pożyczki jest regulowana w kodeksie cywilnym oraz podlega również przepisom ustawy o kredycie konsumenckim. Podstawowe kwestie związane z pożyczkami reguluje Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93). Ustawa ta precyzuje przedmiot pożyczki: „Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość” (Art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny). Przedmiotem pożyczki mogą być zarówno środki pieniężne, jak i przedmioty Jednak muszą one być jednak wyraźnie sprecyzowane. Kiedy przedmiotem pożyczki są pieniądze, to nie jesteśmy zobowiązanie do określenia celu, na jaki wydamy naszą pożyczkę gotówkową. Pożyczka gotówkowa może zostać udzielona na czas określony lub na czas nieoznaczony wówczas pożyczkobiorca zobowiązany jest oddać pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę-art. 723 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Istotny jest fakt, iż pożyczka może być odpłatna lub darmowa. Jest to uzależnione od umowy pomiędzy pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą. Wówczas nie jest wymagane pobieranie odsetek oraz naliczanie prowizji – w przypadku pożyczki gotówkowej obowiązują zasady, które ustalą między sobą pożyczkodawca oraz pożyczkobiorca. Nie ma również wymogu, aby umowę pożyczki sporządzać na piśmie – możliwa jest zatem dowolna forma, również ustna. Należy jednak pamiętać, że Kodeks cywilny wskazuje, iż umowy na kwotę powyżej 500 zł powinny zostać sporządzone pisemnie. Pożyczki gotówkowe możemy podzielić na dwie grupy:
 • - chwilówki- spłatę środków dokonujemy do 90 dni – mogą one być również za darmo. W naszym portalu są one opisane bardzo dokładnie, do jakiej kwoty i na jaki okres możesz otrzymać pierwszą pożyczkę za darmo z RRSO 0%
 • - pożyczki - długoterminowe, spłata zobowiązania można rozłożyć na dogodny okres kredytowania i może wynosić nawet do 60 miesięcy. To klient decyduje, na jaki okres chce zaciągnąć swoje zobowiązanie.
Podsumowując kredyt a pożyczka:
Kredyt jest udzielany zawsze przez bank i mogą być tylko środki pieniężne, natomiast przedmiotem pożyczki mogą być zarówno pieniądze, jak i przedmioty.
Pożyczkę udziela właściciel pożyczanych pieniędzy lub rzeczy. Kredyty udzielane są przez banki. W związku z tym ilość pożyczkodawców jest większa niż kredytodawców.
Pieniężne uzyskane w drodze pożyczki, mogą zostać wydane w dowolny sposób. Kredyt zostaje udzielony na konkretny, określony w umowie. Bank ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu środków, jeśli kredytobiorca wykorzysta otrzymane środki w sposób niezgodny z zadeklarowanym celem.
Bank w drodze udzielonego kredytu oddaje środki do czasowej dyspozycji – kredytobiorca nie staje się ich właścicielem, natomiast pożyczkodawca na mocy umowy pożyczki przenosi własność na pożyczkobiorcę. Pożyczkobiorca staje się właścicielem pożyczanej kwoty.

Ranking artykułów

 1. Kredyt a pożyczka - czy znaczą to samo?
 2. Kto może otrzymać pożyczkę lub chwilówkę?
 3. Zalety chwilówek online.
 4. Co oferujemy?

Kim jesteśmy

Portal pozyczkieurofin.pl został stworzony przez specjalistów w zakresie udzielania kredytów bankowych, jaki i pożyczek pozabankowch, którzy działają na rynku finansowym od 2002 roku. Nasze doświadczenie w tym zakresie pozwala nam dobrać dla Ciebie najlepsze banki, jak i instytucje pozabankowe. Stworzyliśmy bazę pożyczek, które można otrzymać przez internet, na konto, bez zaświadczeń, w 15 minut bez wychodzenia z domu. W naszym rankingu, który jest na bieżąco analizowany i uzupełniany o nowe firmy udzielające pożyczek, znajdują się wyselekcjonowane i najlepsze oferty pożyczek. Za pomocą naszego portalu masz dostęp do wszystkich najlepszych ofert online renomowanych firm pożyczkowych i nie musisz już przeszukiwać dziesiątek innych stron w tym celu. Z wielką uwagą i starannością przygotowaliśmy nasz ranking dla Ciebie.